BILJARTVERENIGING  D.G.P.


                               HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
                               MEI 2009.


1. Lidmaatschap.

1.1 Aanmelding.
Een nieuw lid dient zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur. Formulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur en bij Café De Ploeg.
Na acceptatie gaat het lidmaatschap in waarbij het lid:
a.
Kennis dient te nemen van:
Het huishoudelijk reglement en overige bepalingen van de vereniging.
De statuten en huishoudelijk reglement van de K.N.B.B.
De statuten en huishoudelijk reglement van het district Midden-Brabant van de K.N.B.B.
a.
De statuten, reglementen en overige bepalingen dient na te leven.
b.
Een inschrijfgeld betaalt van vijftig.euro (€ 50,--). Dit bedrag zal worden terugbetaald wanneer het nieuwe lid twee achtereenvolgende jaren lid van de vereniging is.


1.2 Contributiebetaling.
a.
De betaling van de jaarlijkse bijdrage (contributie) welke door de algemene vergadering is vast gesteld dient jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan voor aanvang van het verenigingsjaar.
b.
Het bestuur en de leden kunnen de algemene vergadering voorstellen het aantal betaaltermijnen (contributieperiode) nader vast te stellen waarbij het lid zich verplicht om de jaarverplichting na te komen.
c.
Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar is het lid verplicht de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd en zal geen restitutie plaatsvinden.
d.
Indien het lid niet tijdig aan zijn verplichting voldoet is het lid, zonder nadere in gebrekestelling een administratieve heffing verschuldigd van vijf.euro (€ 5,--).
e.
Het bestuur is bevoegd om nadere regelingen te treffen ten voordele van een lid indien omstandigheden waarin het lid verkeert daartoe aanleiding geven.
f. Vijf-en-zestig-plussers hoeven maar 70% van het jaarbedrag te betalen, mits ze tenminste           twee jaar lid van de vereniging zijn.
g.    Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris dan
       wel aan een van de andere bestuursleden.

2. Bestuur.
a.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en te hoogste zeven natuurlijke personen.
b.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd.

2.2    Rooster van aftreden.
a.
Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Terug Biljarten
Biljarten